Vítejte na stránkách amatérské meteorologické stanice ve Smržovce

Pojmy:

Anglicky
(v uvedených grafech-tabulkách)
Česky Popis
Age of moon Stáří měsíce Doba od posledního NOVU měsíce
např.  Počasí / 24 +
Average Průměr Průměrná hodnota (Average temperature = průměrná teplota), místo obvyklého znaku pro průměr se v grafech a tabulkách zobrazuje Ř
Barometer Atmosférický tlak Atmosférický vzduch vlivem síly tíže působí na zemský povrch tlakem (hydrostatický tlak), jehož množství závisí na množství vzduchu ležící nad danou plochou. Z tohoto důvodu je tlak nejvyšší u povrchu Země a s výškou klesá. Jako jednotka atmosférického tlaku se používá hektopascal [hPa], někdy se můžete setkat s jednotkou milibar [mbar], přičemž jejich vzájemný vztah je 1hPa ~ 1 mbar. Na aneroidech bývá dodnes udáván v jednotkách Torr, čemuž odpovídá přepočet 1 torr = 1 mm rtuťového sloupce a 1 torr ~ 4/3 hPa. Za normálních podmínek je tlak 1013,25 hPa (pro 45° zeměpisné šířky a teplotu 273 K). Tento tlak je považován za standardní
BEAFOURT Wind Scale BEAFOURTOVA stupnice
Stupeň Vítr Rychlost Na souši
m/s km/h
0 bezvětří < 0,5 < 1 kouř stoupá kolmo vzhůru
1 vánek ~ 1,25 1 - 5 směr větru poznatelný podle pohybu kouře
2 větřík ~ 3 6 - 11 listy stromů šelestí
3 slabý vítr ~ 5 12 - 19 listy stromů a větvičky v trvalém pohybu
4 mírný vítr ~ 7 20 - 28 zdvihá prah a útržky papíru
5 čerstvý vítr ~ 9,5 29 - 39 listnaté keře se začínají hýbat
6 silný vítr ~ 12 40 - 49 telegrafní dráty sviští, používání deštníků je nesnadné
7 mírný vichr ~ 14,5 50 - 61 chůze proti větru je nesnadná, celé stromy se pohybují
8 čerstvý vichr ~ 17,5 62 - 74 ulamují se větve, chůze proti větru je normálně nemožná
9 silný vichr ~ 21 75 - 88 vítr strhává komíny, tašky a břidlici ze střech
10 plný vichr ~ 24,5 89 - 102 vyvrací stromy, působí škody na obydlích
11 vichřice ~ 29 103 - 104 působí rozsáhlá pustošení
12-17 orkán > 30 > 117 ničivé účinky (odnáší střechy, hýbe těžkými hmotami)
CEST (Central European Summer Time) SELČ StředoEvropský Letní Čas SELČ = MESZ (MittelEuropäische Sommerzeit)
Cold day Mrazový den Den, ve kterém minimální teplota vzduchu byla nižší než 0,0°C
např.  Počasí / 24 +
Cool day Chladný den Den, ve kterém maximální teplota vzduchu byla 10,0°C nebo nižší
např.  Počasí / 24 +
Current day, week, month, year Aktuální den, týden, měsíc, rok např.  Počasí / 24 +
CW (Calendar Week) Kalendářní týden CW19 - 19. kalendářní týden ve vybraném roce
např.  Tabulky a grafy - Graphics - Weeks - 2008 - CW19
Dewpoint Rosný bod Rosný bod (teplota rosného bodu) je teplota, při které je vzduch maximálně nasycen vodními parami (relativní vlhkost vzduchu dosáhne 100%). Pokud teplota klesne pod tento bod, nastává kondenzace. Teplota rosného bodu je různá pro různé absolutní vlhkosti vzduchu: čím více je vodní páry ve vzduchu, tím vyšší je teplota rosného bodu, čili tím vyšší teplotu musí vzduch (a pára) mít, aby pára nezkondenzovala. Naopak pokud je ve vzduchu vodní páry jen velmi málo, může být vzduch chladnější, aniž pára zkondenzuje.
např.  Počasí / 24 +
Duration Doba, délka  
Evapotranspiration (ET) Evapotranspirace Celkový výpar, který se skládá z fyzikálního výparu (evaporace) a fyziologického (transpirace, výdej vody vegetací např. listy, travním porostem, ...)
např.   Tabulky a Grafy - Graphics - Months - vybrat ROK - Summary2
Hot day Tropický den Den, ve kterém maximální teplota vzduchu byla 30,0°C nebo vyšší
např.  Počasí / 24 +
Humidity Outdoor Venkovní relativní vlhkost Vzduch obsahuje jen část nejvyšší možné vlhkosti. Relativní vlhkost vzduchu je poměr skutečné hmotnosti vodních par a nejvyšší možné hmotnosti vodních par. Udává se v %.
Last frost / duration Datum posledního mrazu / doba trvání posledního mrazu např.  Počasí / 24 +
Last rain Poslední déšť HH:MM DD.MM.RRR
dnů, hodin, minut od posledního deště

např.  Počasí / 24 +
Long time values Dlouhodobé hodnoty  
Ice day Ledový den Den, ve kterém maximální teplota vzduchu byla nižší než 0,0°C
Frost Mráz  
Moon phase Měsíční fáze 0% - NOV, 100% - úplněk
NOV - Měsíc je k Zemi přivrácen neosvětlenou stranou.
První čtvrť - Po NOVU před úplňkem má Měsíc tvar písmene D, říká se o něm, že dorůstá.
Úplněk - Měsíc je k Zemi přivrácen osvětlenou stranou.
Poslední čtvrť - Po úplňku před novem má Měsíc tvar písmene C, říká se o něm, že couvá.
např.  Počasí / 24 +
Month Kalendářní měsíc  
Next full moon Příští úplněk např.  Počasí / 24 +
Next new moon Příští NOV měsíce  
Precipitation Děšťové srážky last hour - za poslední hodinu
last 24 hours - za posledních 24 hodin
current day - za aktuální den
last Rain - naposledy pršelo
Rain / Year - dnů za rok, kdy pršelo
Rain Déšť  
STDV (Standard Deviation) Směrodatná odchylka Směrodatná odchylka je mírou proměnlivosti (rozptylu) hodnot proměnné kolem průměru.
Rozptýlení jednotlivých hodnot xi okolo průměru x je charakterizováno hodnotou směrodatné odchylky Sx
Snow depth Výška sněhového sloupce Odečítaná hodnota v 7:00 SEČ na Sněhoměrné tyči - je to tyč cejchovaná na centimetry umožňující měřit výšku sněhového sloupce (nikoliv množství sněhové srážky). Platí obecná pomůcka, že vrstva 1 cm čerstvého sněhu vydá vrstvu vody vysokou cca 1 mm (jedná se pouze o orientační hodnotu). Zobrazeno graficky za zimní sezónu - záložka Tabulky a Grafy - Snow depth - ROK
Solar Radiation Sluneční záření Spektrum slunečního záření se dělí na:
 • ultrafialové (UV) 315 - 400 nm
 • viditelné (VIS) 400 - 700 nm
 • infračervené (IR) nad 700 nm
 • Summary Souhrnný přehled  
  Summer day Letní den Den, ve kterém maximální teplota vzduchu byla 25,0°C nebo vyšší
  Sun / Sunshine Sluneční svit Délka slunečního svitu je doba, po kterou je vodorovná plocha vystavena přímému slunečnímu ozáření > 120 W/m2
  Sunrise Čas východu slunce dnes  
  Sunrise tomorrow Čas východu slunce zítra  
  Sunrise yesterday Čas východu slunce včera  
  Sunset Čas západu slunce dnes  
  Suntransit Čas, kdy je slunce v nejvyšším bodě dráhy  
  Temperature Outdoor Venkovní teplota Dle doporučení ČHMÚ měření základních údajů teploty vzduchu, extrémních teplot a nepřetržitý záznam jsou na meteorologických stanicích prováděny ve standardní výšce 2 metry nad povrchem země
  UTC (UT) UTC (UT) Universal Time Coordinated (koordinovaný světový čas) - nahradil v roce 1986 dříve užívaný GMT - Greenwich Mean Time (Greenwichský čas). Středoevropský čas SEČ je střední sluneční čas středoevropského poledníku (15° východně od Greenwiche). Středoevropský čas se stanovuje: SEČ = UTC + 1 hodina. Tento čas je používán v občanském životě a v současné době platí ve většině evropských států. V letním období je ve většině států Evropy zaváděn středoevropský letní čas SELČ, SELČ = UTC + 2 hodiny. Letní čas začíná zpravidla poslední březnovou nedělí a končí poslední říjnovou nedělí.
  UV - Index UV - Index UV-Index je mezinárodně standardizovaná bezrozměrná veličina, její hodnota je dána intenzitou dopadajícího UV záření. UV-Index vyjadřuje vliv UV záření na lidský organismus. Obecně se dá říci, že čím výše je Slunce za jasného oblohy nad obzorem, tím větší je UV-Index.
  V naší geografické oblasti se UV-Index pohybuje v rozmezí od 0 do 9, v tropickém pásu může dosáhnout až 16.

  UV - Index Doporučené hodnoty slunečního ochranného faktoru (SPF) dle kožních fototypů
  IIIIIIIV
  Vždy rudne, nikdy nezhnědneObvykle rudne a málo hnědne Vždy hnědne a někdy rudneVždy hnědne a nikdy nerudne
  1 - 31510 5-
  4 - 62520 105
  7 - 94030 2015
  10 +5040 3020
  Value Hodnota např. MinValue = minimální hodnota
  Warm day Teplý den Den, ve kterém maximální teplota vzduchu byla 20,0°C nebo vyšší
  Weather Počasí  
  Wind direction Směr větru Směr větru se udává dle směru, odkud vítr vane. Směr můžeme značit přesněji pomocí azimutu (0°-40° severovýchodní, 40°-90° východní, 90°-130° jihovýchodní, 130°-180° jižní, 180°-220° jihozápadní, 220°-270° západní, 270°-310° severozápadní, 310°-360° severní) nebo v meteorologii pomocí světových stran.
  Wind gust Nárazy větru Jedná se o maximální rychlost větru trvající alespoň 3 sekundy, která se objeví během 3 minutového intervalu
  Wind chill Efektivní (pocitová) teplota Tato veličina bere v úvahu vliv větru na naše vnímání vnější teploty. Lidské tělo za teplot nižších jak 37 °C ohřívá okolní vzduch. Pokud je bezvětří, tento ohřátý vzduch se nehýbe a tím na těle vytváří jakousi izolační vrstvu. Jakmile ale začne foukat vítr, tento teplý vzduch se odvane pryč a pocit chladu se zvýší.Efektivní (pocitová) teplota je počítána na základě reálné teploty a rychlosti větru podle následujícího vzorce:

  WCT = 13,13 + 0,62 * T - 13,95 * V0,16 + 0,486 * T * V0,16

  WCT=efektivní teplota, T=reálná teplota, V=rychlost větru
  Wind speed Rychlost větru Rychlost větru se udává v metrech za sekundu nebo kilometrech za hodinu (1 m/s = 3,6 km/h). Pro odhad síly větru slouží  Beaufortova stupnice.
  Wind Run   Celková vzdálenost v kilometrech, kterou překoná vítr za určité období (za rok, měsíc, 24 h)
  např.   Tabulky a Grafy - Wind Run - 2008